; فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات ذخیره ساز جهت سرور IGN در ستاد شركت انتقال گاز
Monday, July 15, 2024
categorytitle / مناقصه .
  • time : 10:51
  • Date : Sat Jun 08, 2024
  • item visited : 77
  • news code : 11097
فراخوان مناقصه عمومی خرید تجهیزات ذخیره ساز جهت سرور IGN در ستاد شركت انتقال گاز
تقاضاي شماره: EK74/1075802053-AS خرید تجهیزات ذخیره ساز جهت سرور IGN

شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد مناقصه خرید اقلام تقاضا را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار نماید. تمامی مراحل برگزاری مناقصه (دریافت استعلام ارزیابی کیفی / فنی، ارایه اسناد ارزیابی کیفی، دریافت باقی مانده اسناد مناقصه، ارایه پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها) به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت(ستاد) انجام خواهد گرفت.

1- نام و نشانی مناقصه گزار: ستاد شركت انتقال گاز ايران - واقع در خیابان نلسون ماندلا(جردن) - بلوار اسفندیار - پلاک 27 

2- موضوع مناقصه: خرید تجهیزات ذخیره ساز جهت سرورIGN

3- محل تحویل کالا:  انبار ستاد انتقال گاز مستقر در منطقه سه عملیات انتقال گاز - باقر شهر 

4- مهلت زمانی دریافت کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: تا ساعت 16:00 روز سه شنبه تاریخ  1403/03/29 فقط از طریق سامانه ستاد خواهد بود.

5- مهلت زمانی ارایه و بارگذاری کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: تا ساعت 16:00 روز شنبه تاریخ 1403/04/23، فقط از طریق سامانه ستاد توسط مناقصه گران بارگذاری شود.

6- شماره فراخوان مناقصه ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد):   2003092036000005

7- نحوه ی دریافت اسناد کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی:
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس:   www.setadiran.ir 

8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مطابق مصوبه شماره 123402/ت 50659 هـ تاریخ 1394/09/22 هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن خواهد بود.
8-1- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار میزان  000 650 143 11  ریال و متناسب با انواع تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659 هـ تاریخ 1394/09/22
  
9- اطلاعات تماس مناقصه گزار: مناقصه گران می توانند برای دریافت اطلاعات بیشتر یا داشتن هرگونه ابهام درخصوص اسنادمناقصه به صورت مکتوب تا تاریخ 1403/03/30 با نمابر شماره 81314177-021 ارسال نمایند.
تبصره: اسناد ارزیابی کیفی، اسناد مناقصه و ارایه پیشنهاد قیمت به صورت فشرده در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی بارگذاری شده که مناقصه گر مجاز به دریافت آن خواهد بود.
بنابراین مسئولیت اطلاع از روند بارگذاری مناقصه و کنترل های لازم بر عهده مناقصه گران می باشد.

10- گشایش پیشنهادها: پاکات پیشنهادات، روز یکشنبه تاریخ 1403/04/24 به نشانی تهران، خیابان نلسون ماندلا(جردن)، بلوار اسفندیار – پلاک27 بازگشایی خواهد شد.

11- سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:
11-1- توانايي تهيه وتسليم ضمانت نامه انجام تعهدات به ميزان 10% كل مبلغ پيشنهادي(درصورت برنده شدن)، متناسب با انواع تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی بشماره 123402/ت50659 هـ تاریخ 1394/09/22

11-2- مبلغ برآورد کارفرما : 000 ، 000 ، 873 ، 222 ( دویست و بیست و دو میلیارد و هشتصد و هفتاد و سه میلیون ) ریال می باشد.    

12- اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان 2003092036000005 و سایت shana.ir موجود می باشد.

13- پاکات پیشنهاد نرخ مناقصه گرانی بازگشایی خواهد شد که براساس آیین نامه اجریی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات تایید صلاحیت شده باشند.

WWW.NIGTC.IR 
WWW.SHANA.IR 
 روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران  
 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.1.9.0
    V6.1.9.0