يکشنبه, 11 خرداد 1399
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۱۱:۵۲:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ 
  • کد خبر : ۳۹۴۰
فراخوان مناقصه شماره س – 98 - 40 (عمومی/ یك مرحله ای)
منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد خدمات "موضــوع بند یک" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی، همراه با نامه اعلام آمادگی ، فیش واریزی بابت خرید اسناد و مستندات ماده 7؛ به نشانی قید شده در "ماده 2" مراجعه نمایند. ارسال اعلام آمادگی  به شماره 07138407776  (پیگیری نمابر 07138132631) امکان پذیر می باشد .
1) موضوع مناقصه : "  ارزیابی وضعیت پوشش و بررسی وضعیت حفاظت کاتدیک و خوردگی خارجی خطوط لوله دوم، سوم، چهارم و هشتم سراسری انتقال گاز "
2) نام و نشانی مناقصه گزار:  شيراز - بزرگراه امام خمینی - حدفاصل شهرک فرهنگیان و فرزانگان - منطقه پنج عملیات انتقال گاز  - امور پیمانها
3) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عبارتست از 978.700.000 ( نهصد و هفتاد و هشت میلیون و هفتصد هزار ) ریال که براساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هیات وزیران بصورت یک یا ترکیبی از تضامین زیر به کارفرما تسلیم می گردد :
الف) ضمانت نامه بانکی یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند . 
ب) فیش واریز وجه نقد به شماره حساب 150100004101090571214676 ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تنخواه گردان پرداخت منطقه 5 عملیات شرکت انتقال گاز
پ) ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران
ج) اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید (موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)
چ) وثیقه ملکی معادل 85% ارزش کارشناسی رسمی آن
ح) ضمانت نامه های صادره توسط صندوق ضمانت دولتی که بموجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
 تبصره یک: ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار برای مدت سه ماه معتبر بوده و در صورت درخواست دستگاه مناقصه گزار تا سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد .
4)  تـاریخ و مهـلت مواعد زمانی مناقصه :
1-4) تاریخ و مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه/کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 98/09/06 می باشد.
2-4) عودت اسناد "استعلام ارزیابی کیفی" : پاکت حاوی اسناد یادشده تا ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 98/09/20 در مقابل اخذ رسید کتبی به امور پیمانها ،  تحویل داده می شود.
3-4)"مکان و زمان جلسه توضیح و تشریح اسناد" و همچنین هماهنگی "مکان و زمان بازدید از محل اجرای عملیات موضوع پیمان" برای مناقصه گران "حائز صلاحیت در فرآیند ارزیابی کیفی" در دعوتنامه تعییــن و به اطلاع می رسد.
4-4) مهلت عودت تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار، اسناد مناقصه و پیشنهاد قیمت و گشایش پیشنهادها : پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران حائز صلاحیت مراتب از طریق دعوتنامه اطلاع رسانی شده و طی آن مهلت، مکان و زمان ارائه "تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار" ، "اسناد مناقصه" و "پاکت پیشنهاد قیمت" اطلاع رسانی خواهد شد .
5) هزینه دریافت اسناد مناقصه عبارتست از  300/000  (ششـصد هزار) ریال که می بایـست در مقابل رسید کتبی به واحد خزانه کارفرما پرداخت نمایند.
6) مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز مجاز ارائه پیشنهاد (روز بازگشایی پاکت های مالی) سه ماه می باشد که بنا به صلاحدید مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید خواهد شد .
7)    سایر شرایط و مستندات لازم مناقصه گران برای دریافت اسناد مناقصه :
1-7) توانایی ارائه تضامین لازم براساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هیات وزیران
7–2) رتبه معتبر پایه 5 در رشته تأسیسات و تجهیزات یا رتبه معتبر پایه 5 در رشته نیرو یا رتبه معتبر پایه 5 در رشته نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی یا گواهی صلاحیت بازرسی فنی از شرکت ملی گاز و گواهی صلاحیت معتبر ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان عودت مدارک استعلام ارزیابی کیفی و همچنین در مرحله گشایش پاکات و انعقاد قرارداد الزامی است .
 3-7) ارائه کد اقتصادی، شناسنامه ملی، گواهی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده، اساسنامه، آگهی تاسیس، تغییرات شرکت.
اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان  3220212  -و سایت www.nigc-dist5.ir قابل رؤیت می باشد.
تلفن تماس: 07138132310  یا  07138132319

نوبت اول:         سه شنبه                      1398/09/05
نوبت دوم:         چهارشنبه                     1398/09/06
روابط عمومی منطقه 5 عملیات انتقال گاز
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.6.0