يکشنبه, 11 خرداد 1399
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۱۱:۵۹:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ 
  • کد خبر : ۳۹۴۱
فراخوان مناقصه شماره 98/06 (عمومی/ یك مرحله ای)
منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظردارد خدمات موضوع "ماده یک" را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارزیابی کیفی، همراه با نامه اعلام آمادگی، فیش واریزی بابت خرید اسناد و مستندات مندرج در ماده 7؛ به نشانی قید شده در "ماده 2" مراجعه نمایند. ارسال اعلام آمادگی  به شماره نمابر 07138407776  (پیگیری نمابر 07138132631) امکان پذیر می باشد.
1) موضوع مناقصه: تامین خدمات حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تاسیسات منطقه پنج عملیات انتقال گاز 
2) نام و نشانی مناقصه گزار:  شيراز - بزرگراه امام خمینی - حدفاصل شهرک فرهنگیان و فرزانگان - منطقه پنج عملیات انتقال گاز  - امور پیمان ها
3) مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: عبارتست از 6,417,960,052 (شش میلیارد و چهارصد و هفده میلیون و نهصد و شصت هزار و پنجاه و دو) ریال که براساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هیات وزیران تهیه و به کارفرما تسلیم می گردد.
تبصره یک: مناقصه گران جهت واریز وجه نقد می بایست نسبت به ارائه اصل فیش واریز وجه نقد به شماره حساب 150100004101090571214676 ir بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام تنخواه گردان پرداخت منطقه 5 عملیات شرکت انتقال گاز اقدام نمایند.
تبصره دو: در صورت ارائه ی ضمانت نامه بانکی؛ بایستی این ضمانت نامه از تاریخ صدور به مدت سه ماه معتبر بوده، تا پایان مدت اعتبار پیشنهاد قیمت قابلیت تمدید اعتبار داشته باشد.
4) تاریخ و مهلت مواعد زمانی مناقصه:
1-4) تاریخ و مهلت اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه و کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی از تاریخ درج آگهی نوبت اول تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 98/09/16 می باشد.
2-4) مهلت عودت اسناد "استعلام ارزیابی کیفی"، "اسناد مناقصه"، "پیشنهاد قیمت" و "تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار" : پاکات حاوی اسناد یادشده تا  ساعت 16 روز شنبه  مورخ  98/09/30 در مقابل اخذ رسید کتبی به امور پیمان ها،  تحویل داده می شود.
3-4) "مکان و زمان جلسه توضیح و تشریح اسناد" و همچنین هماهنگی "مکان و زمان بازدید از محل اجرای عملیات موضوع پیمان" برای مناقصه گران در دعوتنامه تعییــن و به اطلاع می رسد.
4-4) مهلت، مکان و زمان "گشایش پیشنهادهای مالی" ساعت 11 صبح روز یکشنبه مورخ 98/10/08 در سالن شهید دوران اداره مرکزی می باشد ، در صورت تغییر مراتب طی اطلاعیه ای به مناقصه گران اعلام خواهد شد  .
5) هزینه دریافت اسناد مناقصه عبارتست از 300/000  (سیـصد هزار) ریال که می بایـست در مقابل رسید کتبی به واحد خزانه کارفرما پرداخت نمایند.
6) مدت اعتبار پیشنهادها: مدت اعتبار پیشنهادها از آخرین روز مجاز ارائه پیشنهاد (روز بازگشایی پاکت های مالی) سه ماه می باشد که بنا به صلاحدید مناقصه گزار برای یک دوره سه ماهه دیگر تمدید خواهد شد.
7) سایر شرایط و مستندات لازم مناقصه گران برای دریافت اسناد مناقصه :
1-7) توانایی ارائه تضامین لازم براساس تصویب نامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 هیات وزیران
2-7) گواهی صلاحیت مورد نیاز: تائیدیه صلاحیت از سازمان حراست وزارت نفت و گواهی صلاحیت پیمانکاری معتبر در رشته خدمات عمومی و گواهی صلاحیت معتبر ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمان عودت مدارک و اسناد مناقصه و بازگشایی پاکتها و انعقاد قرارداد الزامی است.
3-7) ارائه کد اقتصادی، شناسنامه ملی، گواهی ثبت نام مودیان مالیات بر ارزش افزوده، آگهی تاسیس، تصویر اساسنامه و آخرین آگهی تغییرات رسمی شرکت و صورت های مالی حسابرسی شده سال 1397 شرکت
8) اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان  3221102 و سایت www.nigc-dist5.ir   قابل رؤیت می باشد.
تلفن تماس: 07138132310  یا  07138132319

آگهي نوبت اول :     چهارشنبه                 1398/09/06
آگهي نوبت دوم :    شنبه                        1398/09/09                                               

روابط عمومی منطقه 5 عملیات انتقال گاز

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.6.0