پنج‌شنبه, 10 مهر 1399
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۹:۲۰:۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ 
  • کد خبر : ۵۶۵۸
آگهی تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی كیفی همزمان
(شماره مناقصه: 87190001 )، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 16765322) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2099092036000020 )

نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز) به نشاني تبريز- كيلومتر 15 جاده تبريز- آذرشهر- بعد از سه راهي پالايشگاه - نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجايي - ساختمان مركزي منطقه 8 عمليات انتقال گاز، سايت اينترنتي www.nigcdist8.ir
1ـ موضوع و نوع مناقصه: اورهال دو دستگاه توربين D-336-2 اكرايني، به مدت دوازده ماه تقويمي به صورت عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي همزمان.
2ـ مبلغ تامين اعتبار پروژه:  بصورت 667 584 1  يورو (ارزي) و 7/700/000/000 ريالي .   
3- قيمت ها متناسب با كالاي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
4ـ مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: يازده ميليارد و چهل ميليون ريال مطابق بند" الف" ماده "6 "آيين نامه تضمين معاملات دولتي (تصويب نامه شماره 123402/ت 50659 تاريخ 1394/09/22 ) دروجه شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز).
مناقصه گران مكلفند ضمن بارگذاري تصوير ضمانتنامه مذكور در سامانه ستاد، پاكت "الف" (اصل ضمانت نامه) را به صورت فيزيكي حداكثر تا پايان مهلت عودت اسناد ( ساعت 16:00 روز سه شنبه  مورخ 99/07/22 )  تحويل دستگاه مناقصه گزار نمايند.
5ـ نحوه دريافت اسناد مناقصه، فرم ها ومدارك ارزيابي كيفي، عودت، تحويل، بازگشايي فرم ها و مدارك ارزيابي كيفي و پيشنهاد قيمت مناقصه گران: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت، تكميل، عودت، تحويل، بازگشايي فرم ها و مدارك ارزيابي كيفي و پيشنهاد قيمت مناقصه گران، از طريق درگاه تداركات الكترونيكي دولت (سامانه ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
تاريخ انتشار فراخوان در سامانه روز شنبه مورخ 99/06/22 مي باشد.
5-1- شايان ذكر است مناقصه گراني مجاز به شركت در اين مناقصه مي باشند كه داراي گواهي صلاحيت معتبر از وزارتخانه ها يا سازمان هاي ذيربط در زمينه تعميرات توربين از مراجع ذيصلاح قانوني و يا امور پيمان هاي منطقه، گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صورت هاي مالي حسابرسي شده سال 98 يا 97. آگهي آخرين تغييرات و گواهي امضاء صاحبان امضاء مجاز ازدفترخانه رسمي بوده كه مي بايست تصاوير اين مدارك را به همراه فرم هاي ارزيابي كيفي با مستندات مربوطه، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شركت كرده ودر سامانه ستاد بارگذاري نمايند.
6- آخرين مهلت دريافت (دانلود) اسناد مناقصه، فرم ها و مدارك ارزيابي كيفي: روزدوشنبه مورخ 1399/06/31 ساعت 16:00
7ـ آخرين مهلت بارگذاري/عودت اسناد مناقصه، فرم ها و مدارك ارزيابي كيفي: روز سه شنبه مورخ 1399/07/22 ساعت 16:00
** بديهي است پاكات قيمت مناقصه گراني گشايش خواهد يافت كه حداقل امتياز قابل قبول شصت را از ارزيابي كيفي مناقصه ( با شرط كسب حداقل امتياز قابل قبول هر رديف) بدست آورده باشند. .شايان ذكر است مناقصه گراني كه حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه را كسب ننمايند پاكات پيشنهاد قيمت آنها گشايش نخواهد يافت.
8- پيش پرداخت: 20 درصد بخش اجرا و 20 درصد بخش مصالح (كالا)
9ـ جهت كسب اطلاعات بيشتر و در صورت نياز به توضيح فني و اجرايي با شماره تلفن 31444710-041 و موارد پيماني و اسنادي با شماره تلفن 31444177-041 و فاكس 31444175-041 تماس حاصل فرمائيد. 
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 41934-021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    V5.6.6.0