دوشنبه, 29 دی 1399
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۱۵:۴۴:۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ 
  • کد خبر : ۶۲۱۹
مناقصه نگهداری و تعمیرات سیستم های كامپیوتری شبكه
شركت انتقال گاز ايران در نظر دارد نگهداري و تعميرات سيستم هاي كامپيوتري شبكه LAN و WANخود را از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) برگزار نمايد.

مناقصه عمومي يك مرحله اي به روش ساده
موضوع: نگهداري و تعميرات سيستم هاي كامپيوتري شبكه LAN  و   WANشرکت انتقال گاز ایران

شركت انتقال گاز ايران در نظر دارد   نگهداري و تعميرات سيستم هاي كامپيوتري شبكه LAN  و WANخود را از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) برگزار نمايد.كليه مراحل برگزاري مناقصه(دريافت اسناد مناقصه، ارائه پيشنهادها و بازگشايي قيمت) به صورت الكترونيكي و از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت(ستاد) انجام خواهد گرفت.
1. موضوع: نگهداري و تعميرات سيستم هاي كامپيوتري شبكه LAN  وWAN شرکت انتقال گاز ایران
2. نحوه دريافت: صرفاً از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت(ستاد) www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
3. محل، زمان و مهلت دريافت اسناد، تحويل و گشايش  پيشنهادها
1.3 آخرين مهلت دريافت اسناد مناقصه:
ساعت:  16  مورخ:  27 /99/10
2.3 جلسه توجيهي:
با توجه به شيوع ويروس covid 19 جلسه توجيهي برگزار نخواهد شد. در صورت هرگونه ابهام مناقصه گران مي توانند سوالاتشان را به صورت مكتوب ارسال نمايند.
3.3 نحوه و آخرين مهلت زمان بارگذاري پيشنهادها:
ساعت: 16  مورخ:   99/11/08
صرفاً از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) بارگذاري شوند.
4.3 جلسه بازگشايي
ساعت  11  صبح مورخ:   99/11/12 در تهران - خيابان نلسون ماندلا(جردن) - بلوار اسفنديار – پلاك 27 - شركت انتقال گاز ايران در صورت تغيير متعاقباً اعلام خواهد شد.
4. برآورد اوليه:    310 ،481 ،368 ،19  ريال 
5. نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار:   968/424/066  ریال
6. ساير شرايط متقاضيان شركت در مناقصه
6-1 توانايي ارائه تضمين انجام تعهدات به ميزان 10% مبلغ پيشنهادي
6-2 گواهينامه شوراي عالي انفورماتيك رتبه حداقل 3 در زمينه خدمات پشتيباني و يا شبكه داده هاي رايانه اي و مخابراتي همچنين تائيديه حراست نفت را داشته باشند.  
6-3 گواهي صلاحيت ايمني پيمانكاران.
7. جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 81314328-81314278 تماس حاصل نماييد.
8. اطلاعات كلي مناقصه در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور و در سايت shana.ir و سامانه تداركات الكترونيكي دولت(ستاد) به شماره فراخوان 2099092036000036 موجود مي باشد.

www.nigtc.ir
www.shana.ir
روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران


 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0