سه‌شنبه, 19 اسفند 1399
عنوان گروه خبري / مزایده .
  • ساعت : ۹:۵۹:۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ 
  • کد خبر : ۶۴۴۳
تجدید مزایده عمومی فروش حدود 3923 متر لوله 12 اینچ و1952 متر لوله 24 اینچ ( مستعمل – دپو) موجود درمنطقه 6 عملیات انتقال گاز (بندرعباس - یارد سرخون)
آگهی فراخوان تجدید مزایده عمومی شماره 104-99

شرکت انتقال گاز در نظر دارد مزایده حدود 3923 متر لوله 12 اینچ و 1952 متر لوله 24 اینچ مستعمل  دپو شده موجود در منطقه 6 عملیات انتقال گاز (بندرعباس - یارد سرخون) را به شرح مذکور و با جزییات مندرج در اسناد مزایده و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به /آدرس www.setadiran.IR و با شماره مزایده 1099092036000006 برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مزایده ( دریافت اسناد مزایده، ارائه پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها ) به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) انجام خواهد گرفت.
1- نام و نشانی مزایده گزار: شرکت انتقال گاز – خیابان نلسون ماندلا – بلوار اسفندیار – پلاک 27
2- نحوه دریافت اسنادمزایده: از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir می باشد.
3- مبلغ سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل 5 درصد قیمت پایه و در صورت واریز وجه نقد به حساب جاری4101090530233049 ( شبای شماره15010000410190530233049IR ) واریزگردد.
4- قیمت کل پایه مزایده مبلغ 43/064/821/500 ریال می باشد.
5- اطلاعات تماس مزایده گزار: مزایده گران می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا هرگونه ابهام با شماره تلفن های81314019 - 81314398- 81314027 و یا از طریق نمابر 26355289 تماس حاصل نمایند.
6- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده: ساعت8 صبح تاریخ1399/12/03 تا ساعت 16 تاریخ 1399/12/10 صرفاً ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.IR می باشد.
7- زمان بازدید از کالای موضوع مزایده: از تاریخ1399/12/03  لغایت 1399/12/13
8- زمان تحویل پیشنهادها: از ساعت 8 صبح تاریخ 1399/12/11 لغایت ساعت16 تاریخ 1399/12/20 صرفاً توسط مزایده گران در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.IR بارگذاری خواهد شد.
9- گشایش پیشنهادها: پاکت های پیشنهاد قیمت روز یکشنبه تاریخ 1399/12/24 ساعت 11:30 صبح به نشانی تهران – خیابان نلسون ماندلا ( جردن ) بلوار اسفندیارپلاک 27 - شركت انتقال گاز ايران – طبقه اول - سالن كنفرانس بازگشایی خواهند شد.

www.nigtc.ir
www.shana.ir
روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0