سه‌شنبه, 19 اسفند 1399
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۱۱:۸:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ 
  • کد خبر : ۶۴۴۴
مناقصه عمومی اصلاح روشنایی تاسیسات و یارد تبریز در منطقه 8 عملیات انتقال گاز
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده (شماره مناقصه: 87190017)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 39899599 ) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2099091592000024)

نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز) به نشاني تبريز - كيلومتر 15 جاده تبريز - آذرشهر - بعد از سه راهي پالايشگاه - نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجايي - ساختمان مركزي منطقه هشت عمليات انتقال گاز، سايت اينترنتي www.nigcdist8.ir
1ـ موضوع و نوع مناقصه: اصلاح روشنايي تاسيسات و يارد تبريز، بصورت عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده.
2ـ مبلغ تامين اعتبار پروژه: 000 000 500 5  ريال.
3- قيمت ها متناسب با كالاي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
4ـ مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: دويست و هفتاد و پنج ميليون ريال، مطابق بند" الف" ماده "6 "آيين نامه تضمين معاملات دولتي (تصويب نامه شماره 123402/ت 50659 تاريخ 1394/09/24) در وجه شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز).
مناقصه گران موظفند ضمن بارگذاري تصوير ضمانت نامه مذكور در سامانه ستاد ، پاكت "الف" (حاوي اصل ضمانت نامه) را بصورت فيزيكي حداكثر تا پايان مهلت عودت اسناد مناقصه (تا ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 99/12/23) تحويل دستگاه مناقصه گزار نمايند.
5ـ نحوه دريافت اسناد مناقصه، فرم ها، عودت، تحويل، بازگشايي و پيشنهاد قيمت مناقصه گران: كليه مراحل برگزاري فراخوان از دريافت و تحويل اسناد مناقصه تا ارسال دعوتنامه جهت ساير مراحل مناقصه، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
 تاريخ انتشار فراخوان در سامانه  ستاد روز يكشنبه مورخ 99/12/03 مي باشد.
5-1- مناقصه گراني مجاز به شركت در اين مناقصه مي باشند كه داراي گواهينامه صلاحيت معتبر پايه 5 در رشته نيرو و يا پايه 5 رشته ابنيه از سازمان برنامه و بودجه كشور و گواهينامه صلاحيت ايمني پيمانكاران از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي بوده كه مي بايست تصاوير اين مدارك را با مستندات مربوطه، در سامانه ستاد بارگذاري نمايند.
5-2- هزينه دريافت فايل  اسناد مناقصه / فرم ها از سايت سامانه ستاد برابر 500/000 ريال مي باشد.
6- آخرين مهلت دريافت (دانلود) اسناد مناقصه، فرم ها: روز يكشنبه  مورخ 99/12/10  ساعت 14:00
7ـ آخرين مهلت بارگذاري/عودت اسناد مناقصه، فرم ها: روز شنبه مورخ 99/12/23 ساعت 10:00
8ـ زمان و مكان گشايش پاكات پيشنهاد قيمت: روز يكشنبه مورخ 99/12/24 ساعت 10:00 در اتاق كميسيون مناقصات منطقه 8 عمليات انتقال گاز.
9- جهت كسب اطلاعات بيشتر و در صورت نياز به توضيح فني و اجرايي با شماره تلفن 31444358-041 و موارد پيماني و اسنادي با شماره تلفن 31444176-041 و دورنگار 31444175-041 تماس حاصل فرمائيد.
10- اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس 41934-021                     دفتر ثبت نام : 88969737  و 85193768
*** مهم : صرفا اسناد پاكت هاي پيشنهاد (ب) و (ج) داراي امضاء الكترونيكي مورد پذيرش است. درجلسه بازگشايي پاكت هاي (ب) و(ج) اسناد فيزيكي (كاغذي) و اسناد فاقد امضاء الكترونيكي (داراي مهرگرم) به هيچ وجه مورد پذيرش نيست.

روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0