دوشنبه, 30 فروردين 1400
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۹:۱۵:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ 
  • کد خبر : ۶۴۸۸
مناقصه عمومی تهیه و احداث حصار بتنی پیش ساخته ایستگاه های شیر بین راهی خطوط لوله مركز یارد شهركرد در منطقه 2 عملیات انتقال گاز
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای

شرکت انتقال گاز ایران/ منطقه دو عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرسwww.setadiran.ir  انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه مورخ 1399/12/17 به شماره 2099092678000020 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1399/12/23
مهلت زمانی عودت پیشنهاد: ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1400/01/28
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/02/21 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت الف:  آدرس: اصفهان/ کیلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد/ منطقه دو عملیات انتقال گاز/ دفتر امور پیمانها/ اتاق 217
شماره تماس:    03134042419- 03134042476
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
   مرکز تماس: 41934-021
   دفترثبت نام: 88969737 و 85193768
   اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه www.setadiran.ir  بخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر" موجود است.

 ضمنا آگهی فوق در سایت های زیر قابل مشاهده می باشد:
WWW.SHANA.IR
WWW.NIGTC.IR
http://district2.nigtc.ir
http://iets.mporg.ir

تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/17           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/18

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0