دوشنبه, 31 خرداد 1400
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۱۳:۳۸:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ 
  • کد خبر : ۶۷۲۳
فراخوان مناقصه عمومی ایمن سازی و مخلوط ریزی مسیر خطوط لوله انتقال گاز مركز بهره برداری شهركرد در منطقه 2 عملیات انتقال گاز
فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای نوبت اول / نوبت دوم شماره آگهی: 87300015

شرکت انتقال گاز/منطقه دو عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز چهار شنبه مورخ 1400/02/22 به شماره 2000092678000014 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: ساعت 16:00  روز چهار شنبه مورخ 1400/02/29
مهلت زمانی عودت پیشنهاد: ساعت 16:00 روز شنبه مورخ 1400/03/29
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/04/15

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت الف:  آدرس: اصفهان/ کیلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد/ منطقه دو عملیات انتقال گاز/ دفتر امور پیمانها/ اتاق 217
شماره تماس: 03134042419- 03134042476
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 41934-021
دفترثبت نام: 88969737 و 85193768
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها، در سایت سامانه www.setadiran.ir  بخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر" موجود است.

ضمنا آگهی فوق در سایت های زیر قابل مشاهده می باشد:
WWW.SHANA.IR
WWW.NIGTC.IR
http://district2.nigtc.ir
http://iets.mporg.ir

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/02/22           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/02/26

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0