دوشنبه, 31 خرداد 1400
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۱۰:۱۳:۵۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ 
  • کد خبر : ۶۷۹۲
مناقصه عمومی خرید اقلام تقاضای شماره 9843660 بشرح پیوست و به تعداد 12 قلم مربوط به سنسورها و تجهیزات كنترل ارتعاش واحدهای الكتروكمپرسوری تاسیسات تبریز در منطقه 8 عملیات انتقال گاز
(شماره مناقصه: 87100041 )، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 52085120) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000004)

نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت انتقال گاز ايران (منطقه هشت عمليات انتقال گاز)، تبريز، كيلومتر پانزده جاده تبريز ـ آذرشهر، بعد از سه راهي پالايشگاه، نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجايي، صندوق پستي 367 ـ 51745 سايت اينترنتي www.nigcdist8.ir
1ـ موضوع و نوع مناقصه: خريد اقلام تقاضاي شماره 9843660 بشرح پيوست و به تعداد 12 قلم مربوط به سنسورها و تجهيزات كنترل ارتعاش واحدهاي الكتروكمپرسوري تاسيسات تبريز بصورت مناقصه عمومي يك مرحله اي، به مدت شش ماه تقويمي.
2ـ مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 000 650 503 ريال مطابق بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معاملات دولتي (تصويب نامه شماره 123402/ت 50659 تاريخ 1394/09/22) در وجه شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز).
3ـ نحوه دريافت اسناد مناقصه: 
كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت، تكميل، عودت، تحويل، بازگشايي فرمها و پيشنهاد قيمت مناقصه گران، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه روز سه شنبه مورخ 1400/03/11 مي باشد.
3-1- شايان ذكر است مناقصه گراني مجاز به شركت در اين مناقصه مي باشند كه داراي شناسه ملي/پروانه كسب، شماره اقتصادي بوده و تصوير اين مدارك را به همراه مستندات مربوطه، در سامانه ستاد بارگذاري نمايند.
3-2- هزينه دريافت اسناد تجديد مناقصه و فرم ها از سايت سامانه تداركات الكترونيكي دولت به مبلغ 500/000 ريال بوده كه به صورت الكترونيكي واريز خواهد شد.
4- آخرين مهلت دريافت (دانلود) اسناد مناقصه و فرم ها: روز شنبه مورخ 1400/03/22 ساعت 14:00
5- آخرين مهلت عودت (بارگذاري) اسناد مناقصه و فرم ها: روز چهارشنبه مورخ 1400/04/02 ساعت 11:00
6- زمان گشايش پيشنهادها: روز يكشنبه مورخ 1400/04/06 ساعت 10:00
7ـ جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31444173-041 و يا دورنگار 31444175-041 تماس حاصل فرماييد.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 41934-021   /   1456-021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0