دوشنبه, 31 خرداد 1400
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۹:۱۹:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ 
  • کد خبر : ۶۸۰۸
فراخوان مناقصه عمومی تامین خدمات پشتیبانی، عمومی و تخصصی (اداری، فنی و نیمه فنی) در منطقه 2 عملیات انتقال گاز
شماره آگهی: 87300019 فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای

شرکت انتقال گاز ایران / منطقه دو عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 2000092678000020 برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز دوشنبه مورخ 1400/03/17 می باشد.
   مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 1400/03/22
   مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 12 روز شنبه مورخ 1400/04/05
   زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 10 روز شنبه مورخ 1400/04/12
   اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت های الف و استعلام ارزیابی کیفی: آدرس: اصفهان-کیلومتر 17 جاده اصفهان - نجف آباد - منطقه دو عملیات انتقال گاز -  تلفن 36281413-031 و 34042486-031
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
   مرکز تماس: 41934-021
   دفترثبت نام: 88969737 و 85193768
   اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها،در سایت سامانه WWW.setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل تامین کننده/مناقصه گر" موجود است.

 ضمنا آگهی فوق در سایت های زیر قابل مشاهده می باشد:
WWW.SHANA.IR
WWW.NIGTC.IR
http://district2.nigtc.ir
http://iets.mporg.ir

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/17           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/03/18

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0