يکشنبه, 10 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۹:۵۱:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ 
  • کد خبر : ۶۹۳۶
مناقصه عمومی خدمات نگهبانی در منطقه 8 عملیات انتقال گاز
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي همزمان (شماره مناقصه: 87100002)، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53089013) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000010)

نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز) به نشاني تبريز، كيلومتر 15 جاده تبريز - آذرشهر، بعد از سه راهي پالايشگاه، نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجايي، ساختمان مركزي منطقه هشت عمليات انتقال گاز، سايت اينترنتي www.nigcdist8.ir
1ـ موضوع و نوع مناقصه: خدمات نگهباني شركت انتقال گاز ايران ( منطقه8 عمليات انتقال گاز)، به صورت عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي همزمان، به مدت يكسال شمسي.
2ـ مبلغ برآورد اوليه: 000 000 000 177 ريال
3- قيمت ها متناسب با كالاي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
4ـ مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: 000 000 440 7 ریال مطابق بند الف ماده 6 آيين نامه تضمين معاملات دولتي (تصويب نامه شماره 123402/ت 50659 تاريخ 1394/09/22 )در وجه شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز)
مناقصه گران مكلفند ضمن بارگذاري تصوير ضمانتنامه مذكور در سامانه ستاد، پاكت "الف" (اصل ضمانت نامه) را به صورت فيزيكي حداكثر تا پايان مهلت عودت اسناد نيز تحويل دستگاه مناقصه گزار نمايند.
5ـ نحوه دريافت اسناد مناقصه، فرم ها و مدارك ارزيابي كيفي، عودت، تحويل، بازگشايي فرم ها و مدارك ارزيابي كيفي و پيشنهاد قيمت مناقصه گران: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت، تكميل، عودت، تحويل، بازگشايي فرم ها و مدارك ارزيابي كيفي و پيشنهاد قيمت مناقصه گران، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار فراخوان در سامانه روز سه شنبه مورخ 1400/04/15 مي باشد.
5-1- شايان ذكر است مناقصه گراني مجاز به شركت در اين مناقصه مي باشند كه داراي گواهي تاييد صلاحيت معتبردرزمينه خدمات نگهباني از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي، به همراه تاييديه از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان محل خدمات براي شركت هاي غير بومي، مجوز فعاليت كشوري / استاني معتبر مورد تاييد سازمان حراست وزارت نفت، گواهي تاييد صلاحيت معتبرايمني از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي، شناسه ملي، شماره اقتصادي، صورت هاي مالي حسابرسي شده سال 98 يا 99، اساسنامه شركت، آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي و گواهي نامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده بوده و مي بايست تصوير اين مدارك را به همراه فرم هاي ارزيابي كيفي با مستندات مربوطه، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شركت كرده در سامانه ستاد بارگذاري نمايند.
5-2- هزينه دريافت اسناد مناقصه، فرم ها و مدارك ارزيابي كيفي از سايت سامانه تداركات الكترونيكي دولت به مبلغ 500/000 ريال بوده كه به صورت الكترونيكي واريز خواهد شد.
6- آخرين مهلت دريافت (دانلود) اسناد مناقصه، فرم ها و مدارك ارزيابي كيفي: روز پنجشنبه مورخ 1400/04/24 ساعت 14
7ـ آخرين مهلت بارگذاري/عودت اسناد مناقصه، فرم ها و مدارك ارزيابي كيفي: روز شنبه مورخ 1400/05/09 ساعت 11
*بديهي است پاكات قيمت مناقصه گراني گشايش خواهد يافت كه حداقل امتياز قابل قبول را از ارزيابي كيفي مناقصه بدست آورده باشند. .شايان ذكر است مناقصه گراني كه حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه را كسب ننمايند پاكات پيشنهاد قيمت آنها گشايش نخواهد يافت.
8- پيش پرداخت: پيش پرداخت معادل 15 درصد قيمت پيشنهادي مطابق مفاد اسناد مناقصه.
9ـ جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 31444174-041 و يا دورنگار 31444175-041 تماس حاصل فرماييد.
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 41934-021 و1456-021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0