يکشنبه, 10 مرداد 1400
عنوان گروه خبري / مزایده .
  • ساعت : ۸:۳۶:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ 
  • کد خبر : ۶۹۶۰
مزایده فروش حدود 23000متر لوله36 اینچ (اسقاط -مدفون ) تاسیسات شهید مصطفوی
شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد مزایده فروش حدود 23000متر لوله36 اینچ (اسقاط -مدفون ) تاسیسات شهید مصطفوی از کیلومتر 55 (دره عباس) تا کیلومتر 79 (سربند) موجود درمنطقه یک عملیات انتقال گاز (خوزستان-امیدیه) را...

آگهی فراخوان مزایده عمومی شماره 102-1400
فروش حدود 23000 متر لوله36 اینچ  (اسقاط -مدفون ) موجود درمنطقه یک عملیات انتقال(خوزستان- امیدیه)

شرکت انتقال گاز در نظر دارد مزایده فروش حدود 23000متر لوله36 اینچ  (اسقاط  - مدفون ) تاسیسات شهید مصطفوی از کیلومتر 55 (دره عباس) تا کیلومتر 79 (سربند) موجود درمنطقه یک عملیات انتقال گاز (خوزستان-امیدیه)را به شرح مذکور و با جزییات مندرج دراسناد مزایده واز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir و با شماره فراخوان مزایده 1000092036000002 برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مزایده ( دریافت اسناد مزایده، ارائه پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها ) به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) انجام خواهد گرفت.
1- نام و نشانی مزایده گزار: شرکت انتقال گاز، تهران - خیابان نلسون ماندلا ( جردن ) – بلوار اسفندیار – پلاک 27 
2- نحوه دریافت اسناد مزایده: از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir   می باشد.
3- مبلغ سپرده شرکت در فرآیند ارجاع کار معادل 5 درصد قیمت پایه  به صورت ضمانت نامه بانکی  ودر صورت واریز وجه نقد به حساب جاری 4101090530233049 ( شبای شماره150100004101090530233049 IR) واریزگردد .
4- قیمت کل پایه مزایده مبلغ 585/498/350/000 ریال می باشد.
5- اطلاعات تماس مزایده گزار: مزایده گران می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر یا هرگونه ابهام با شماره تلفن های81314019 - 81314398 - 81314027 و یا از طریق نمابر 26355289 تماس حاصل نمایند. 
6- مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده: ساعت 8 صبح تاریخ 1400/04/29 تا ساعت 16 تاریخ 1400/05/09  صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir  می باشد . 
7- زمان بازدید از کالای موضوع مزایده: از تاریخ 1400/05/05  لغایت 1400/05/09 (در ساعات اداری و بجزپنجشنبه و جمعه)
8- زمان تحویل پیشنهادات از ساعت 8 صبح تاریخ 1400/05/05  تا  ساعت 16 تاریخ 1400/05/14، صرفاً توسط مزایده گران در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری خواهد شد.
9- گشایش پیشنهادها: پاکات پیشنهاد قیمت روز یکشنبه تاریخ 1400/05/17  ساعت  10:30 صبح به نشانی تهران – خیابان نلسون ماندلا ( جردن ) - بلوار اسفندیار- پلاک 27 - شركت انتقال گاز ايران – طبقه اول - سالن كنفرانس بازگشایی خواهند شد . 
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0