چهارشنبه, 31 شهريور 1400
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۱۰:۱۶:۲۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۵/۰۶ 
  • کد خبر : ۶۹۸۷
تجدید مناقصه عمومی بازسازی بستر آندی ایستگاه های حفاظت كاتدی مرادلو، رضی گرمی و تاسیسات تقویت فشار گاز اردبیل در منطقه 8 عملیات انتقال گاز
آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي همزمان (شماره مناقصه: 87190018)، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53092202) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000015 )

نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز) به نشاني تبريز- كيلومتر 15 جاده تبريز - آذرشهر- بعد از سه راهي پالايشگاه - نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجايي - ساختمان مركزي منطقه 8 عمليات انتقال گاز، سايت اينترنتي www.nigcdist8.ir
1ـ موضوع و نوع تجديد مناقصه: بازسازي بستر آندي ايستگاه هاي حفاظت كاتدي مرادلو، رضي گرمي و تاسيسات تقويت  فشار گاز اردبيل به مدت 5  ماه تقويمي به صورت عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي همزمان.
2ـ مبلغ تامين اعتبار پروژه:  8/471/000/000   ريال    
3- قيمت ها متناسب با كالاي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
4ـ مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: مبلغ  423/550/000 ريال  مطابق بند" الف" ماده "6 "آيين نامه تضمين در معاملات دولتي (تصويب نامه شماره 123402/ت 50659 تاريخ 1394/09/22) بصورت يك يا تركيبي از ضمانت نامه هاي موضوع بندهاي الف، ب، پ، ج، ح، چ، خ ماده 4 آيين نامه تضمين در معاملات دولتي دروجه شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز)
مناقصه گران مكلفند ضمن بارگذاري تصوير ضمانتنامه مذكور در سامانه ستاد، پاكت "الف" (اصل ضمانت نامه) را به صورت فيزيكي حداكثر تا پايان مهلت عودت اسناد (ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1400/06/06)  به دستگاه مناقصه گزار به نشاني تبريز- كيلومتر 15 جاده تبريز- آذرشهر- بعد از سه¬راهي پالايشگاه - نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجايي- ساختمان مركزي منطقه 8 عمليات انتقال گاز دفتركميسيون مناقصات، تحويل نمايند.
5ـ نحوه دريافت اسناد تجديد مناقصه، فرم ها ومدارك ارزيابي كيفي، عودت، تحويل، بازگشايي فرمها و مدارك ارزيابي كيفي و پيشنهاد قيمت مناقصه گران: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت، تكميل، عودت، تحويل، بازگشايي فرم ها و مدارك ارزيابي كيفي و پيشنهاد قيمت مناقصه گران، از طريق درگاه تداركات الكترونيكي دولت (سامانه ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
تاريخ انتشار فراخوان در سامانه روز سه شنبه مورخ 1400/05/05 مي باشد.
5-1- شايان ذكر است مناقصه گراني مجاز به شركت در اين مناقصه مي باشند كه مستندات سوابق انجام دو كار مشابه در زمينه موضوع مناقصه، گواهينامه صلاحيت ايمني پيمانكاران از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي، اظهارنامه ظرفيت مجاز كار، اساسنامه شركت، آگهي آخرين تغييرات روزنامه رسمي و گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده بوده كه مي بايست تصاوير اين مدارك را به همراه فرم هاي ارزيابي كيفي با مستندات مربوطه، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شركت كرده ودر سامانه ستاد بارگذاري نمايند.
6- آخرين مهلت دريافت (دانلود) اسناد مناقصه، فرم ها و مدارك ارزيابي كيفي: روز پنجشنبه مورخ 1400/05/14 ساعت 14:00
7ـ آخرين مهلت بارگذاري/عودت اسناد مناقصه، فرم ها و مدارك ارزيابي كيفي: روز شنبه مورخ 1400/06/06 ساعت 14:00
** بديهي است پاكات قيمت مناقصه گراني گشايش خواهد يافت كه حداقل امتياز قابل قبول 60  را از ارزيابي كيفي مناقصه (با شرط كسب حداقل امتياز قابل قبول هر رديف) بدست آورده باشند. شايان ذكر است مناقصه گراني كه حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه را كسب ننمايند پاكات پيشنهاد قيمت آنها گشايش نخواهد يافت.
8- پيش پرداخت : 20 درصد (بخش اجرا و بخش مصالح)
9ـ جهت كسب اطلاعات بيشتر و در صورت نياز به توضيح فني و اجرايي با شماره تلفن 31444450-041 و موارد پيماني و اسنادي با شماره تلفن 31444178-041 و فاكس 31444175-041 تماس حاصل فرمائيد. 
 اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 1456-021    و   41934-021 
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0