چهارشنبه, 31 شهريور 1400
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۸:۳۳:۳۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ 
  • کد خبر : ۷۱۷۳
تجدید مناقصه عمومی تعمیر پوشش خطوط "20 تبریز- ابراهیم آباد و " 36 ابراهیم آباد - تبریز و "16 ابراهیم آباد - سقز براساس نتایج DCVG/CIPS در منطقه 8 عملیات انتقال گاز
آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي همزمان (شماره مناقصه: 87100001 )، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53095305) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000024)

نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار: شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز ) به نشاني تبريز - كيلومتر 15 جاده تبريز - آذرشهر- بعد از سه راهي پالايشگاه - نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجايي - ساختمان مركزي منطقه 8 عمليات انتقال گاز، سايت اينترنتي www.nigcdist8.ir
1ـ موضوع و نوع مناقصه: تعمير پوشش خطوط "20 تبريز - ابراهيم آباد و " 36 ابراهيم آباد- تبريز و "16 ابراهيم آباد - سقز بر اساس نتايج DCVG/CIPS به مدت 12 ماه تقويمي به صورت عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي همزمان.
2ـ مبلغ برآورد اوليه:  20/000/000/000  ريال    
3- قيمت ها متناسب با كالاي ساخت داخل با لحاظ كيفيت ارائه گردد.
4ـ مبلغ تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار: يك ميليارد ريال مطابق بند" الف" ماده "6 "آيين نامه تضمين معاملات دولتي (تصويب نامه شماره 123402/ت 50659 تاريخ 1394/09/22) دروجه شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز).
مناقصه گران مكلفند ضمن بارگذاري تصوير ضمانت نامه مذكور در سامانه ستاد، پاكت "الف" (حاوي اصل ضمانت نامه) را به صورت فيزيكي حداكثر تا پايان مهلت عودت اسناد (ساعت 11:00 روز شنبه مورخ 1400/07/17) تحويل دستگاه مناقصه گزار به نشاني: آذربايجانشرقي- كيلومتر 15 جاده تبريز آذرشهر- ساختمان مركزي منطقه 8 - طبقه سوم -  اتاق 415 - دفتركميسيون مناقصات نموده و رسيد دريافت نمايند.
5ـ نحوه دريافت اسناد مناقصه، فرم ها ومدارك ارزيابي كيفي، عودت، تحويل، بازگشايي فرم ها و مدارك ارزيابي كيفي و پيشنهاد قيمت مناقصه گران: كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت، تكميل، عودت، تحويل، بازگشايي فرم ها و مدارك ارزيابي كيفي و پيشنهاد قيمت مناقصه گران، از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (سامانه ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.
تاريخ انتشار فراخوان در سامانه روز دوشنبه مورخ 1400/06/22  مي باشد.
5-1- شايان ذكر است مناقصه گراني مجاز به شركت در اين مناقصه مي باشند كه داراي گواهينامه صلاحيت پيمانكاري معتبر پايه 5 رشته تاسيسات و تجهيزات يا پايه 5 رشته نفت و گاز از سازمان برنامه و بودجه كشور، گواهينامه صلاحيت ايمني معتبر از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي و گواهينامه ثبت نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده بوده و مي بايست تصاوير اين مدارك را به همراه فرم هاي ارزيابي كيفي با مستندات مربوطه، ممهور به مهر و امضاء عوامل مجاز شركت كرده و در سامانه ستاد بارگذاري نمايند.
6- آخرين مهلت دريافت (دانلود) اسناد مناقصه، فرم ها و مدارك ارزيابي كيفي: روز چهارشنبه مورخ 1400/06/31 ساعت 14:00
7ـ آخرين مهلت بارگذاري/عودت اسناد مناقصه، فرم ها و مدارك ارزيابي كيفي: روز شنبه مورخ 1400/07/17 ساعت 11:00
** بديهي است پاكات قيمت مناقصه گراني گشايش خواهد يافت كه حداقل امتياز قابل قبول را از ارزيابي كيفي مناقصه (با شرط كسب حداقل امتياز قابل قبول هر رديف) بدست آورده باشند. زمان و مكان گشايش پاكات پيشنهاد قيمت متعاقباً به صورت مكتوب به مناقصه گران حائز شرايط اطلاع رساني خواهد شد. شايان ذكر است مناقصه گراني كه حداقل امتياز ارزيابي كيفي مناقصه را كسب ننمايند پاكات پيشنهاد قيمت آنها گشايش نخواهد يافت.
8- پيش پرداخت: 20 درصد (بخش اجرا و بخش مصالح)
9ـ جهت كسب اطلاعات بيشتر و در صورت نياز به توضيح فني و اجرايي با شماره تلفن 31444454-041 و موارد پيماني و اسنادي با شماره تلفن 31444177-041 و فاكس 31444175-041 تماس حاصل فرمائيد.
 - اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 1456-021  و  41934-021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
                                                                                                        
روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0