چهارشنبه, 31 شهريور 1400
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۱۱:۰:۴۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ 
  • کد خبر : ۷۱۷۷
مناقصه عمومی خرید اقلام سیستم لرزش توربین در منطقه 2 عملیات انتقال گاز
فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي - ساده شماره آگهی: 87300045

منطقه دو عمليات انتقال گاز درنظر دارد خريد اقلام سيستم لرزش توربين (طبق مشخصات اسناد مناقصه) به شماره 2072800042 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار در سامانه تاريخ 1400/06/23 به شماره 2000092678000044 مي باشد.
1) دستگاه مناقصه گزار:‌ شرکت انتقال گاز ایران - منطقه دو عمليات انتقال گاز
2) مهلت زمان دریافت  اسناد مناقصه از سامانه ستاد: ساعت 08:00 صبح روز سه شنبه تاریخ: 1400/06/23 لغایت روز پنج شنبه ساعت 19:00  تاريخ: 1400/07/08
3) مهلت ارائه پيشنهاد: ساعت 16:00 روز شنبه 1400/08/08
4) زمان بازگشايي پاكت مالي: ساعت 13:00 روز سه شنبه تاريخ  1400/08/11
5) اطلاعات تماس منطقه دو جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه وارائه پاكات: كيلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد منطقه دو عمليات انتقال گاز – امور کالا - تلفن: 34042201-34042211-34042192-031   فکس:34043021-36278205-031
6) اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس: 41934-021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768
                                
ضمنا آگهی فوق در سایت های زیر قابل مشاهده می باشد:

WWW.SHANA.IR
WWW.NIGTC.IR
http://district2.nigtc.ir
http://iets.mporg.ir

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/23           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/24

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0