يکشنبه, 2 آبان 1400
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۸:۲۲:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ 
  • کد خبر : ۷۲۵۲
فراخوان تجدید مناقصه عمومی خرید روغن بهران SP1 32 در منطقه 2 عملیات انتقال گاز
فراخوان تجديد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300049

شركت انتقال گاز ایران / منطقه دو عمليات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشرده) موضوع خريد روغن بهران SP1 32 (طبق مشخصات اسناد مناقصه) به شماره 9946987 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها ازطريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور ودريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت درمناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار در سامانه تاريخ 1400/07/18 به شماره 2000092678000052  مي باشد.
1) دستگاه مناقصه گزار:‌ شرکت انتقال گاز ایران - منطقه دو عمليات انتقال گاز 
مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد:  ساعت 08:00  صبح روز یک شنبه  تاریخ: 1400/07/18 لغایت روز یک شنبه ساعت 18:00 تاريخ: 1400/07/25
2) مهلت زمان ارائه پيشنهاد تا: ساعت 12:00 روز شنبه  1400/08/22
3) زمان بازگشايي  پاكت كيفي: روز سه شنبه  تاريخ  1400/08/25
4) زمان بازگشايي  پاكت مالي: ساعت 13:00 روز سه شنبه تاريخ  1400/09/09
تبصره: در صورت تغییر تاریخ گشایش پاکات مالی مراتب متعاقباً اعلام می گردد
5) اطلاعات تماس منطقه دو جهت دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكات:  كيلومتر 17 جاده اصفهان – نجف آباد منطقه دو عمليات انتقال گاز – امور کالا - تلفن: 34042201-34042211-34042192-031   فکس: 34043021-36278205-031
6) اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
مركز تماس : 41934-021
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
ضمنا آگهی فوق در سایت های زیر قابل مشاهده می باشد:

WWW.SHANA.IR
WWW.NIGTC.IR
http://district2.nigtc.ir
http://iets.mporg.ir

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/07/18           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/19

روابط عمومی منطقه دو عملیات انتقال گاز

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0