شنبه, 7 خرداد 1401
عنوان گروه خبري / مناقصه .
  • ساعت : ۱۱:۵۲:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ 
  • کد خبر : ۸۰۸۳
فراخوان تجدید مناقصه عمومی تامین اقلام GAS COMPRESSOR. “SIEMENS” در ستاد شركت انتقال گاز
تقاضاي شماره : 9840122-SL GAS COMPRESSOR. “SIEMENS” :P/F

شرکت انتقال گازایران درنظر دارد مناقصه تامین اقلام تقاضای یاد شده را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید. تمامی مراحل برگزاری مناقصه (دریافت استعلام ارزیابی کیفی، ارایه اسناد ارزیابی کیفی، دریافت باقی مانده اسناد مناقصه، ارایه پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها) به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد گرفت.

1- نام و نشانی مناقصه گزار: ستاد شركت انتقال گازايران واقع درخیابان نلسون ماندلا(جردن) - بلوار اسفندیار - پلاک 27- واحد خريدهاي خارجي

2- موضوع مناقصه: تامین اقلام  GAS COMPRESSOR. “SIEMENS”

3- ترم تحویل کالا: DDP سایت متقاضی/ منطقه پنج عملیات انتقال گاز ایران/شیراز 
درصورت اعلام پیشنهاد ارزی، مبلغ کالا با ارایه اسناد مثبته گمرکی، به صورت ارزی و همچنین مبالغ حقوق و سود گمرکی و کرایه حمل تا سایت متقاضی نیز با ارایه اسناد مثبته، به صورت ریالی، قابل پرداخت خواهد بود.

4- مهلت زمانی دریافت کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه تاریخ 1401/02/21 تا ساعت 16.00 روز پنج شنبه تاریخ 1401/02/29، صرفاً از طریق سامانه ستاد 

5- مهلت زمانی ارایه و بارگذاری کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و اسنادمناقصه تا ساعت 16:00 روزشنبه تاریخ 1401/03/21، صرفاً از طریق سامانه ستاد توسط مناقصه گران بارگذاری شود. 

6- شماره فراخوان مناقصه ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) 2001092036000008  

7- نحوه دریافت اسناد کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی:
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir 

8- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مطابق مصوبه شماره 123402/ت50659هـ تاریخ 1394/09/22 هیات وزران و اصلاحیه بعدی آن خواهد بود.

8-1- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به میزان5،006،917،910(پنج میلیارد و شش میلیون و نهصد و هفده هزار و نهصد و ده)ریال ومتناسب باانواع تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ تاریخ 1394/09/22(شرکت های ایرانی در مقابل تضمین فرآیند ارجاع کار و تضامین انعقاد قرار داد ارزی – ریالی و  ضمانت نامه پیش پرداخت مجاز هستند به جای ضمانت نامه های ارزی، ضمانت نامه ریالی بانکی معتبر براساس نرخ تسعیر (سامانه نظارت ارز) نیما در زمان تسلیم ارایه نمایند. در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسعیر ارز ده درصد افزایش داشته باشد می باید مبلغ ضمانت نامه بروز شده و کسری آن تحویل شرکت (کارفرما) شود.

9-اطلاعات تماس مناقصه گزار: مناقصه گران درصورت داشتن هرگونه ابهام درخصوص اسناد مناقصه برای دریافت اطلاعات بیشتر می باید درخواست خود را به صورت مکتوب به شماره 4177 8131 021  نمابر نموده و یا با شماره تلفن 4237 8131 تماس حاصل نمایند.

تبصره: اسناد ارزیابی کیفی، اسناد مناقصه و ارایه پیشنهاد قیمت به صورت فشرده در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی بارگذاری شده که مناقصه گر مجاز به دریافت آن خواهد بود.
بنابراین مسئولیت اطلاع از روند بارگذاری مناقصه و کنترل های لازم برعهده ی مناقصه گران می باشد.

10- گشایش پیشنهادها: پاکات پیشنهاد قیمت روز یکشنبه تاریخ 1401/03/22 به نشانی تهران – خیابان نلسون ماندلا(جردن) - بلوار اسفندیار – پلاک27، بازگشایی خواهد شد.

11- سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:

11-1 - توانايي تهيه وتسليم ضمانت نامه انجام تعهدات به ميزان 10% كل مبلغ پيشنهادي(درصورت برنده  شدن)، متناسب با انواع تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی بشماره 123402/ت50659 هـ تاریخ 1394/09/22

11-2- مبلغ برآورد کارفرما: 364,320 یورو +3,098,083,000 ریال می باشد.

11-3- قیمت ها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه شود.

11-4- داشتن ظرفیت خالی ارجاع کار

12- اطلاعات کلی مناقصه درپایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان 2001092036000008 و سایت shana.ir موجود می باشد. پاکات پیشنهاد نرخ مناقصه گرانی بازگشایی خواهد شد که براساس آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات تایید صلاحیت شده باشند.
WWW.NIGTC.IR 
WWW.SHANA.IR 
 روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران  

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0