شنبه, 7 خرداد 1401
عنوان گروه خبري / مزایده .
  • ساعت : ۹:۱۹:۱۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ 
  • کد خبر : ۸۰۹۹
آگهی مزایده فروش 13قلم كالای اسقاط در منطقه 8 عملیات انتقال گاز
مزايده شماره: 001 - 01

شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز) در نظر دارد اقلام اسقاط را براساس آگهي هاي مندرج درروزنامه هاي سراسري مورخ 1401/02/24 و 1401/02/25 از طريق مزايده عمومي به شرح مندرج در اسناد مزایده به فروش برساند از كليه متقاضيان كه تمايل به خريد دارند دعوت به عمل مي آيد براساس شرايط ذيل، حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1401/03/21 از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به نشاني www.setadiran.ir به شماره مزايده: 1001091592000001 نسبت به بارگذاري اسناد و همچنين تحويل فيزيكي ضمانت نامه شركت در مزايده را به دبيرخانه کمیسیون مناقصات منطقه 8 عمليات انتقال گاز واقع در تبريز - كيلومتر15 جاده آذرشهر - بعد از سه راهي پتروشيمي - نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجائي تسليم و رسيد دريافت نمايند.

1)مشخصات مزايده:
1-1- نام دستگاه مزايده گزار: شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عملیات انتقال گاز)

1-2- نشاني دستگاه مزايده گزار: تبريز - كيلومتر15 جاده آذرشهر - بعد از سه راهي پتروشيمي - نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجائي

1-3- مزايده گر: شخص حقيقي يا حقوقي كه اسناد مزايده را دريافت و در مزايده شركت مي كند.

1-4- موضوع مزايده: فروش 13قلم كالاي اسقاط (مطابق جدول پيوست)

1-5- مهلت خريد اسناد ازسامانه: 1401/02/24  لغايت 1401/03/02

1-6- زمان بارگذاري اسناد: از زمان بارگزاري در سامانه ستاد

1-7- زمان و مهلت درج قيمت پيشنهادي در سامانه و تحويل فيزيكي فيش بانكي به دبيرخانه كميسيون: تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1401/03/21

1-8- زمان بازگشائي پاكت ها: ساعت 10 روز يكشنبه مورخ 1401/03/22

1-9- محل بازگشايي پاكت ها: تبريز - كيلومتر15 جاده آذرشهر - بعد از سه راهي پتروشيمي - نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجائي

 1-10- زمان بازديد:
از مورخ 1401/02/24 لغايت 1401/03/02 روزهاي شنبه تا چهارشنبه از ساعت 10 لغايت 14 

1-11- هزينه خريد اسناد: هزينه خريد اسناد مزايده 500/000 ريال مي باشد كه به حساب 040100004101090571214486 IR بانك مركزي شعبه دايره معاملات به نام شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز) واريز و رسيد آن در سامانه ستاد بارگزاري گردد.

1-12- نوع تضمين و چگونگي ارائه آن: مزايده گران ميتوانند مبالغ تضمين را به صورت واريز وجه نقد به شماره حساب 040100004101090571214486 IR بانك مركزي شعبه دايره معاملات ارائه و رسيد واريز وجه، و يا به صورت ضمانت نامه بانكي و بدون قيد و شرط با مدت اعتبار اوليه سه ماه از تاريخ صدور ضمانتنامه منطبق با متن مندرج در اسناد مزايده، و قابل تمديد به مدت يك دوره سه ماهه ديگر كه توسط يكي از بانك هاي داخلي به نام شركت انتقال گاز ايران (منطقه 8 عمليات انتقال گاز) صادر شده باشد ارائه نمايند.

2- موضوع مزايده:

                                         دپوانبارسلويج تبريز                                                                                                              

رديف

شرح جنس

واحد

مقدار تقريبي

مبلغ تضمين

 قيمت پايه به ريال/دپوانبارسلويج تبريز

1

 ضايعات آهن آلات

كيلو

70000

5/750

115/000

2

ضايعات آلومينيوم

كيلو

5000

25/000

 500/000

3

 روغن سوخته بابشكه

بشكه

  40

950/000

19/000/000

4

 تاير مستعمل درسايزمختلف

 كيلو

10000

1/000

20/000

5

 بشكه خالي

 عدد

  150 

110/000

 2/200/000

     
    

 

 

 

 

 

تبريز - كيلومتر15 جاده آذرشهر - بعد از سه راهي پتروشيمي - نرسيده به شهرك صنعتي شهيد رجائي منطقه 8 عمليات انتقال گاز هماهنگي با آقاي محمد نادري 041-31444421

                                                                             محل دپوانبارسلويج اردبيل    

رديف

شرح جنس

واحد

مقدار تقريبي

مبلغ تضمين

قيمت پايه به ريال/محل دپوانبارسلويج اردبيل

1

 ضايعات آهن آلات

كيلو

6500

5/750

115/000

2

ضايعات آلومينيوم

كيلو

 500

25/000

500/000

3

روغن سوخته

بشكه

 41

950/000

 19/000/000

4

بشكه خالي

بشكه

 52

  110/000

 2/200/000

5

فيلم فوجي خام

كيلو

 115

 1/500

30/000

6

مواد ظهور

پاكت

 358

750

 15/000

7

داغي زنجيربولدزر(731)D6

كيلو

 3500

10/000

 200/000


    

 

 

 

 

 

 

آدرس: اردبيل كمربندي دوم راه انزاب (نرسيده به روستاي انزاب) مركزبهره برداري يارد اردبيل. هماهنگي با آقاي عليرضا سليماني تلفن 045- 31842211

                                                                                 محل يارد بوكان

رديف

شرح جنس

واحد

مقدار تقريبي

مبلغ تضمين

قيمت پايه به ريال/محل يارد

بوكان

1

 روغن سوخته

ليتر

4000

4/250

85/000

 

 

 

آدرس: دو كيلومتري جاده بوكان شاهين دژ روبروي سي ان جي گاز هماهنگي با آقاي احمد محمدي تلفن 044- 46266021 الي 24  (داخلي 1204)

روابط عمومي منطقه 8 عمليات انتقال گاز 
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.14.0
    V5.7.14.0