پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوران

لطفا صبر کنید ...

سید محمد دیده کنان

سید محمد دیده کنان

 • پست الکترونیکی : smd@nigc-nigtc.ir

اسداله قنواتی

اسداله قنواتی

 • پست الکترونیکی : ghanavati_a@nigc.ir

محمدرضا پاکدل

محمدرضا پاکدل

 • پست الکترونیکی : pakdel@nigc.ir

محمد کارخانه

محمد کارخانه

 • پست الکترونیکی : karkhaneh_m@nigc.ir

حسن سعیدی

حسن سعیدی

 • پست الکترونیکی : saeidi_h@nigc.ir

سیروس بالاوندی

سیروس بالاوندی

 • پست الکترونیکی : test@nigc.ir

علیرضا علی نسب

علیرضا علی نسب

 • پست الکترونیکی : alinasab@nigc-nigtc.ir

غلامرضا خوانساری

غلامرضا خوانساری

 • پست الکترونیکی : g-khansari@nigc-nigtc.ir

حسین محمدی

حسین محمدی

 • پست الکترونیکی : mohammadi_ho@nigc.ir

ستار خرمی

ستار خرمی

 • پست الکترونیکی : test@nigc.ir

شهرام سروری

شهرام سروری

 • پست الکترونیکی : sh-sorouri@nigc-nigtc.ir

محمدرضا فخرایی

محمدرضا فخرایی

 • پست الکترونیکی : fakhraie@nioc.ir

ابراهیم میرزایی راد

ابراهیم میرزایی راد

 • پست الکترونیکی : mirzaeirad@nigc.ir

محمدرضا بخشعلی زاده

محمدرضا بخشعلی زاده

 • پست الکترونیکی : calm_sea2013@yahoo.com

محمدرضا نیک روش فرد

محمدرضا نیک روش فرد

 • پست الکترونیکی : m-nikraveh@nigc-nigtc.ir

علی اکبر حیدری

علی اکبر حیدری

 • پست الکترونیکی : a.heydari@nigc-dist3.ir

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0