پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

همکاران گرامی و همچنین تمامی افراد می توانند به طورمستقیم از طریق روش های زیر، با مدیرعامل محترم شرکت انتقال گاز ایران ارتباط برقرار نمایند. 

1- صندوق صوتی: {خط شرکتی} 4455

2- صندوق صوتی: {خط مستقیم} 81314455

شماره دریافت پیامک: 091023070295.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0