; طرح شناسایی شركت های توانمند سیستم های پوششی خارجی