صفحه


دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۵۰۸۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ 
۱۱:۲۹:۱۰
اجرای عملیات انشعاب گرم (هات تپ) بر روی خط ششم سراسری با هدف حفظ پایداری انتقال گاز، افزایش انعظاف عملیاتی و تاب آوری شبکه و استفاده حداکثری از منابع گازی کشور در منطقه یک عملیات انتقال گاز با موف ...
کد خبر : ۵۰۸۲  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ 
۱۱:۲۵:۴۶
سرپرست منطقه یک عملیات انتقال گاز در ابتدای حضور در این منطقه عملیاتی از تأسیسات شهید کاوه پیشه و شهید مکوندیفر بازدید و از نزدیک با کارکنان تأسیسات به گفتگو نشست.
دسته بندي اخبار 
دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۵۰۸۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ 
۱۳:۲۹:۵۷
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ESD VALVE 16" , ATUATORE 16", LBV 4",6",8",10"
کد خبر : ۵۰۸۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ 
۱۳:۲۷:۲۱
فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای تعویض پوشش و تعمیرات خط "22 هفت تپه در منطقه یارد اهواز به طول 7 کیلومتر در محدوده کیلومترهای 7 الی 104 و خط "20 صنایع فولاد اهواز از کیلومتر صفر الی 300+20
کد خبر : ۵۰۸۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ 
۱۳:۲۴:۴۹
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیرات و سرویس دستگاههای برودتی و سرمایشی ادارات و منازل منطقه یک
کد خبر : ۵۰۸۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ 
۱۳:۲۲:۱۳
فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای نشت یابی به صورت پیاده روی بر روی خطوط لوله گاز منطقه یک
دسته بندي اخبار 
گروه دورانV5.6.6.0