پنج‌شنبه, 26 تير 1399
مشخصات عمومی
خدمات تامین خودرو استیجاری با راننده منطقه عملیات انتقال گاز
268/234/3
مناقصه
منطقه ده عملیات انتقال گاز
مرحله تحويل اسناد

شركت انتقال گاز ایران -منطقه ده عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه خدمات تامین خودرو استیجاری با راننده منطقه عملیات انتقال گاز را پس از طي فرايند ارزيابي كيفي و تاييد صلاحيت مناقصه گران به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، لذا از كليه شركتهاي متقاضي دعوت بعمل مي آيد كه در صورت تمايل به شركت در مناقصه با در نظر گرفتن توضيحات  به شرح ذيل ، نسبت به شرکت در مناقصه منحصراً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) اقدام نمايند.

آگهي فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توأم با ارزیابی کیفی شماره مناقصه 88980009 کد فراخوان: 268/234/3
قوانین
1399/02/07
1399/02/11
1399/02/27
1399/03/11
1399/12/30
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.6.6.0