پنج‌شنبه, 26 تير 1399
مشخصات عمومی
احداث دیوار محافظ بتنی مسلح در کیلومتر 72 خط دهم سراسری منطقه ده عملیات انتقال گاز
519/234/3
مناقصه
منطقه ده عملیات انتقال گاز
مرحله تحويل اسناد

منطقه ده عملیات انتقال گاز -شركت انتقال گاز ایران در نظر دارد مناقصه احداث دیوار محافظ بتنی مسلح در کیلومتر 72 خط دهم سراسری منطقه ده عملیات انتقال گاز را پس از تاييد صلاحيت مناقصه گران به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، لذا از كليه شركتهاي متقاضي دعوت بعمل مي آيد كه در صورت تمايل به شركت در مناقصه با در نظر گرفتن توضيحات  به شرح ذيل ، نسبت به شركت در مناقصه منحصراً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(www.setadiran.ir ) اقدام نمايند.

آگهي فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره مناقصه 88990001 کد فراخوان: 519/234/3
قوانین
1399/02/10
1399/02/18
1399/02/28
1399/02/29
1399/12/30
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.6.6.0