پنج‌شنبه, 26 تير 1399
مشخصات عمومی
پروژه تعويض پوشش 167 متر خط لوله دوم سراسری با پوشش اپوکسی دوجزئی مایع بدون حلال به همراه ساخت و تعمیر ابنیه های مورد نیاز
517/272/3
مناقصه
منطقه ده عملیات انتقال گاز
مرحله تحويل اسناد
منطقه ده عملیات انتقال گاز - شركت انتقال گاز ایران در نظر دارد مناقصه تعويض پوشش 167 متر خط لوله دوم سراسری با پوشش اپوکسی دوجزئی مایع بدون حلال به همراه ساخت و تعمیر ابنیه های مورد نیاز منطقه ده عملیات انتقال گاز را پس از تاييد صلاحيت مناقصه گران به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، لذا از كليه شركتهاي متقاضي دعوت بعمل مي آيد كه در صورت تمايل به شركت در مناقصه با در نظر گرفتن توضيحات به شرح ذيل، نسبت به شركت در مناقصه منحصراً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir ) اقدام نمايند.
قوانین
1399/02/23
1399/02/30
1399/03/11
1399/03/13
1399/12/30
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.6.6.0