پنج‌شنبه, 26 تير 1399
مشخصات عمومی
احداث دیوار محافظ بتنی مسلح در کیلومتر 700+55 خط ششم سراسری منطقه ده عملیات انتقال گاز
125/535/3
مناقصه
منطقه ده عملیات انتقال گاز
مرحله تحويل اسناد
منطقه ده عملیات انتقال گاز -شركت انتقال گاز ایران در نظر دارد مناقصه احداث دیوار محافظ بتنی مسلح در کیلومتر 700+55 خط ششم سراسری منطقه ده عملیات انتقال گاز را پس از تاييد صلاحيت مناقصه گران به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد، لذا از كليه شركتهاي متقاضي دعوت بعمل مي آيد كه در صورت تمايل به شركت در مناقصه با در نظر گرفتن توضيحات به شرح ذيل ، نسبت به شركت در مناقصه منحصراً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir ) اقدام نمايند.
قوانین
1399/02/23
1399/02/23
1399/02/30
1399/03/10
1399/12/30
صورتجلسات
ارسال نشده است
ارسال نشده است
ارسال نشده است
0

   
V5.6.6.0