پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دسته بندي اخبار 
کد خبر : ۶۸۷۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ 
۱۲:۵۱:۴۵
منطقه 5 عملیات انتقال گاز در نظر دارد کالای خود به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت ( www.setadiran.ir ) با شماره مزایده 100009326100001 ...
فراخوان مناقصه شماره س – 99 - 26 (عمومی/ یک مرحله ای) (87290025) " انجام عملیات نشت یابی مسیر خطوط لوله انتقال گاز " 
کد خبر : ۵۵۳۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ 
۱۴:۳۲:۳۹
منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظر دارد خدمات موضوع بند یک را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارز ...
کد خبر : ۵۵۳۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ 
۱۴:۲۷:۲۱
منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظر دارد خدمات موضوع بند یک را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه و کاربرگ استعلام ارز ...
کد خبر : ۵۳۷۴  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ 
۸:۴۱:۹
کد خبر : ۶۶۱۳  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ 
۱۱:۵۴:۲۵
منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظر دارد خدمات موضوع بند یک را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت بعمل می آید:

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0