; فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای تامین و نصب و راه انداری سیستم ردیاب (GPS) وسائط نقلیه و ماشین آلات شركتی در ستاد شركت انتقال گاز
Monday, July 15, 2024
categorytitle / مناقصه .
  • time : 08:59
  • Date : Tue Apr 30, 2024
  • item visited : 89
  • news code : 10845
فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای تامین و نصب و راه انداری سیستم ردیاب (GPS) وسائط نقلیه و ماشین آلات شركتی در ستاد شركت انتقال گاز
تقاضاي شماره: DP93-1060302045-AS دستگاه ردیاب GPS

شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد مناقصه تامین اقلام تقاضا را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار نماید. تمامی مراحل برگزاری مناقصه(دریافت استعلام ارزیابی کیفی ارایه اسناد ارزیابی کیفی، دریافت باقی مانده اسناد مناقصه، ارایه پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکت ها) به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت(ستاد) انجام خواهد گرفت.

1- نام و نشانی مناقصه گزار: ستاد شركت انتقال گاز ايران- واقع در خیابان نلسون ماندلا(جردن)- بلوار اسفندیار- پلاک 27 
  
2- موضوع مناقصه: تامین و نصب و راه انداری سیستم ردیاب (GPS) وسائط نقلیه و ماشین آلات شرکتی

3- محل تحویل کالا: تحویل در انبارهاي شرکت  انتقال گاز ایران (مطابق با جدول نصب GPS به تفکیک مناطق عملیات)

4- مهلت زمانی دریافت کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و فنی اسناد مناقصه: ساعت 08:00  روز سه شنبه تاریخ 1403/02/11  تا ساعت 16 روز چهارشنبه تاریخ  1403/02/19، فقط از طریق سامانه ستاد خواهد بود.

5- مهلت زمانی ارایه و بارگذاری کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی و فنی اسناد مناقصه: ساعت 16:00  روز شنبه  تاریخ 1403/03/05، فقط از طریق سامانه ستاد توسط مناقصه گران بارگذاری شود.

6- شماره فراخوان مناقصه ثبت شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد):    2003092036000001

7- نحوه ی دریافت اسناد کاربرگ های استعلام ارزیابی کیفی:
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس:   www.setadiran.ir 

8-  نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مطابق مصوبه شماره 123402/ت 50659 هـ تاریخ 1394/09/22 هیات وزیران و اصلاحیه بعدی آن خواهد بود.
8-1- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار میزان 2،109،600،000  ریال و متناسب با انواع تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت 50659هـ تاریخ 1394/09/22 (شرکت های ایرانی در مقابل تضمین فرآیند ارجاع کار و تضامین انعقاد قرار داد ارزی – ریالی و  ضمانت نامه پیش پرداخت مجاز هستند به جای ضمانت نامه های ارزی، ضمانت نامه ریالی بانکی معتبر بر اساس نرخ تسعیر (سامانه نظارت ارز) نیما در زمان تسلیم ارایه نمایند.در هر دوره دوازده ماهه که نرخ تسعیر ارز ده درصد افزایش داشته باشد می باید مبلغ ضمانت نامه بروز شده و کسری آن تحویل شرکت (کارفرما) شود.

9- اطلاعات تماس مناقصه گزار: مناقصه گران برای دریافت اطلاعات بیشتر یا داشتن هرگونه ابهام درخصوص اسنادمناقصه می باید درخواست خود را به صورت مکتوب به  نمابر شماره 81314177-021 ارسال نمایند.
تبصره: اسناد ارزیابی کیفی و فنی ، اسناد مناقصه و ارایه پیشنهاد قیمت به صورت فشرده در بستر سامانه تدارکات الکترونیکی بارگذاری شده که مناقصه گر مجاز به دریافت آن خواهد بود.
بنابراین مسئولیت اطلاع از روند بارگذاری مناقصه و کنترل های لازم بر عهده مناقصه گران می باشد.
10-  گشایش پیشنهادها: پاکات پیشنهاد قیمت، ساعت9 صبح روز یکشنبه تاریخ 1403/03/06 به نشانی تهران، خیابان نلسون ماندلا(جردن)، بلوار اسفندیار – پلاک27 بازگشایی خواهد شد.

11- سایر شرایط متقاضیان شرکت در مناقصه:
11-1- توانايي تهيه وتسليم ضمانت نامه انجام تعهدات به ميزان 10% كل مبلغ پيشنهادي(درصورت برنده شدن)، متناسب با انواع تضمین های اعلام شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی بشماره 123402/ت50659 هـ تاریخ 1394/09/22  
11-2- مبلغ برآورد کارفرما: 42،192،000،000 ریال می باشد.    

12- اطلاعات کلی مناقصه در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور با کد فراخوان 2003092036000001 و سایت shana.ir موجود می باشد.

13-  پاکات پیشنهاد نرخ مناقصه گرانی بازگشایی خواهد شد که براساس آیین نامه اجریی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات تایید صلاحیت شده باشند.

WWW.NIGTC.IR
WWW.SHANA.IR
روابط عمومی شرکت انتقال گاز ایران
 

Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.1.9.0
    V6.1.9.0