; معرفی مدیران و روسا
دوران

لطفا صبر کنید ...

سید محمد دیده کنان

سید محمد دیده کنان

 • پست الکترونیکی : smd@nigc-nigtc.ir

اسداله قنواتی

اسداله قنواتی

 • پست الکترونیکی : ghanavati_a@nigc.ir

محمد کارخانه

محمد کارخانه

 • پست الکترونیکی : karkhaneh_m@nigc.ir

رضا علیزاده

رضا علیزاده

 • پست الکترونیکی : @nigc.ir

ابراهیم میرزایی راد

ابراهیم میرزایی راد

 • پست الکترونیکی : mirzaeirad@nigc.ir

محمدرضا نیک روش فرد

محمدرضا نیک روش فرد

 • پست الکترونیکی : m-nikraveh@nigc-nigtc.ir

حسین سروری فخر

حسین سروری فخر

 • پست الکترونیکی : ...@nioc.ir

حسینعلی اسماعیلی

حسینعلی اسماعیلی

 • پست الکترونیکی : ...@nioc.ir

مجید مصدقی

مجید مصدقی

 • پست الکترونیکی : mosadeghi@nigc.ir

سیروس بالاوندی

سیروس بالاوندی

 • پست الکترونیکی : test@nigc.ir

شهرام سروری

شهرام سروری

 • پست الکترونیکی : sh-sorouri@nigc-nigtc.ir

سید محمدتقی میرصانعی

سید محمدتقی میرصانعی

 • پست الکترونیکی : nigc.ir

اکبر هوشنگ

اکبر هوشنگ

 • پست الکترونیکی : ...nigc.ir

رسول شهیدی

رسول شهیدی

 • پست الکترونیکی : shahidi@nigc.ir

علی اکبر حیدری

علی اکبر حیدری

 • پست الکترونیکی : a.heydari@nigc-dist3.ir

سعید باقری

سعید باقری

 • پست الکترونیکی : ...@NIGC.IR

مهران ابدالی

مهران ابدالی

 • پست الکترونیکی : abdali_mehran@nigc.ir

محسن دهقانی

محسن دهقانی

 • پست الکترونیکی : Dehghany@nigc-zone1

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0