; روابط عمومی
پست الکترونیکی pr-transfer@nigc-nigtc.ir
تلفن مرکز مخابرات 02181310
داخلی روابط عمومی 4228
کارشناس سایت 4033
سامانه پیامکی انتقال 983000638383
نمابر 4391
پیامگیر 4481

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0