تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ 

شماره آگهی : 89390013 شماره مجوز : 1399.2235 فروش 12 قلم كالاي اسقاط موجود در منطقه دو عملیات انتقال گاز

(شماره مناقصه : 87190001)، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 11185331) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2099092036000011)

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 

فروش حدود 3083 متر لوله 40 اینچ اسقاط( دپوشده) موجود در منطقه 9عملیات انتقال گاز

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ 

فروش حدود 7400 متر لوله 4 اینچ مستعمل( رو زمینی) موجود در منطقه یک عملیات انتقال گاز

شماره آگهی : 87390012 شماره مجوز : 1399.1714

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد ایمن سازی خط لوله 30 اینچ از محل تقاطع با رودخانه مرسه رود را به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.

(شماره مناقصه: 87190005)، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 8385296 ) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2099091592000006)

(شماره مناقصه: 87180017)، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات:7778631) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2099091592000005)

شماره آگهی: 87390010 شماره مجوز:139901492

شماره آگهی: 87390011 شماره مجوز: 1399.1624

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ 

تقاضاي شماره : MD99/4572898014-TL PARTS FOR GAS TURBINE "MOTORSICH"

(شماره مناقصه: 87190004)، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات :6028839) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2099091592000004)

(شماره مناقصه: 87180015 )، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 5896352) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2099091592000003)

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ 

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: خرید Ball Valve 30” Class 600-Trunnion Mounted را به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.

شماره آگهی: 87390009 شماره مجوز: 1399.1200

   

گروه دورانV5.6.6.0