پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده (شماره مناقصه: 87190008 )، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 47063400 ) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000003 )

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده (شماره مناقصه: 87190009 )، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 47063399 ) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000002 )

منطقه پنج عمليات انتقال گاز در نظر دارد خدمات موضوع بند یک را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا از مناقصه گران واجد شرائط دعوت بعمل می آید جهت دریافت همزمان اسناد مناقصه ، بترتیب زیر اقدام نمایند .

(شماره مناقصه: 87190019 )، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 38489340 ) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000092036000001 )

منطقه 8 عملیات در نظر دارد آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي همزمان را برگزار نماید.

منطقه دو عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید

(شماره مناقصه: 87190021)، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 43345022)، (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2099091592000028)

(شماره مناقصه: 87190013)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 42593151)، (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2099091592000027)

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای

(شماره مناقصه: 87180017)، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 38762910) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2099091592000026)

(شماره تجديد مناقصه:87190014)، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 40882788)، (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2099091592000025)

منطقه دو عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده (شماره مناقصه: 87190017)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 39899599 ) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2099091592000024)

(شماره مناقصه: 87190011)، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 40013427)، (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2099091592000022)

   

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0