; استاندارد

استاندار ایزو 26000 با هدف ارائه ی راهنمایی در زمینه ی مسئولیت اجتماعی و کمک به انواع سازمان ها در رسیدن به توسعه پایدار ایجاد شده است. درسال 2010 سازمان بین المللی استاندارد، ایزو 26000 را در حوزه مسئولیت اجتماعی منتشر کرد. این استاندارد به تشریح محتوا و روش های مسئولیت اجتماعی می پردازد و بر این مسئله تاکید دارد که مسئولیت اجتماعی باید بخشی جدایی ناپذیر از استراتژی اصلی سازمان شود.

ISO_26000_2010     


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0