; طرح شناسایی و آگاهی بخشی پیمانکاران

 

فایل الکترونیکی فرم word,pdf بانک اطلاعات پیمانکاران جهت استفاده از طریق لینک زیر قابل دریافت می باشد:           

دانلود فرم word بانک اطلاعات پیمانکاران 

دانلود فرم pdf بانک اطلاعات پیمانکاران 

دانلود پوسترطرح شناسایی و آگاهی بخشی پیمانکاران فنی

 

 

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0