; اساسنامه شرکت انتقال گاز
6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0