; مناطق عملیات انتقال گاز
دوران

لطفا صبر کنید ...

ابوالفضل ظهیری

ابوالفضل ظهیری

  • پست الکترونیکی : zahiri@nigc.ir

اسدالله مهری

اسدالله مهری

  • پست الکترونیکی : nigc.ir

مهدی زارع

مهدی زارع

  • پست الکترونیکی : manager@nigc-dist7.ir

احمد امتحانی

احمد امتحانی

  • پست الکترونیکی : ...@nigc.ir

محمد سیفی

محمد سیفی

  • پست الکترونیکی : seifi@nigc-spgc.ir

رضا رفیعی

رضا رفیعی

  • پست الکترونیکی : ...@nigc.ir

جلیل بصیری پارسا

جلیل بصیری پارسا

  • پست الکترونیکی : manager@nigc-dist7.ir

فیروز خدایی

فیروز خدایی

  • پست الکترونیکی : f_khodaei@nigc-dist8.ir

محی الدین مفخمی

محی الدین مفخمی

  • پست الکترونیکی : daftar@nigc-dist9.ir

علی مغدانی

علی مغدانی

  • پست الکترونیکی : @nigc.ir

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0