پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره فراخوان سامانه ستاد: 2099091861000017 شماره مناقصه: 88790022

اجراي طرح Anti Icing سه دستگاه توربين GE10-2 نئوپنيون ، بصورت عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده برگزار می گردد

شركت انتقال گاز ايران در نظر دارد نگهداري و تعميرات سيستم هاي كامپيوتري شبكه LAN و WANخود را از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد) برگزار نمايد.

آگهی فراخوان تجدید دوم مناقصه عمومی - شماره فراخوان سامانه ستاد : 1620990918610000 شماره مناقصه: 88790021

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره فراخوان سامانه ستاد: 2099091861000015 شماره مناقصه: 88790020

آگهی فراخوان مناقصه عمومی - شماره فراخوان سامانه ستاد: 2099091861000014 شماره مناقصه: 88790019

شرکت انتقال گازایران / منطقه دو عملیات انتقال گاز در نظر دارد تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

(شماره مناقصه: 87190016)، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 34303061)، (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2099091592000017)

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ 

فروش حدود 3923 متر لوله 12 اینچ و 1952 متر لوله 24 اینچ ( مستعمل – دپو) موجود درمنطقه 6 عملیات انتقال گاز (بندرعباس - یارد سرخون)

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ 

فروش حدود 10000 متر لوله 6 اینچ مستعمل( دپو) موجود در منطقه یک عملیات انتقال گاز (خوزستان - میانکوه)

منطقه 8 عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه تهيه و طبخ غذا و اداره رستوران تاسيسات تكاب، مرند، مرگنلر، بازرگان، نوردوز، جلفا و يارد هاي اروميه، بوكان، چايپاره، به صورت عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي همزمان، به مدت يكسال شمسي برگزار نماید.

تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد.

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد پروژه با مشخصات زیر را را به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ 

فراخوان مناقصه عمومی شماره  99003 (دو مرحله اي) ( نوبت اول 10/10 /99 نوبت دوم 99/10/11  )  شماره مجوز: 1399/5631

منطقه دو عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) موضوع فوق را به را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید

منطقه 8 عملیات انتقال گاز در نظر دارد، مناقصه فوق را به صورت عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي همزمان، به مدت يكسال شمسي برگزار نماید

منطقه دو عملیات انتقال گاز در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) موضوع فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید

(شماره مناقصه: 87190009 )، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 28759415) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2098091592000001)

شركت انتقال گاز ايران در نظر دارد خدمات خودرویی استیجاری با راننده در ستاد شرکت انتقال گاز ایران را از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت(ستاد) برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه (دريافت استعلام ارزيابي كيفي، اسناد مناقصه، ارائه پيشنهادها و بازگشايي قيمت...

مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ 

شماره فراخوان سامانه ستاد: 2099091861000012 شماره مناقصه: 88790017

   

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0