; مناقصه

تقاضاي شماره: DP93-1071802043-AS خريد لوله

تقاضاي شماره: EK74/1075802053-AS خرید تجهیزات ذخیره ساز جهت سرور IGN

كد فراخوان سامانه ستاد:2002092036000044

آگهي فراخوان تجديد مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزيابي كيفي (فشرده) تقاضاي شماره: DP91/1075802019-AS

شركت انتقال گاز ايران در نظر دارد مناقصه تامین خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی ستاد شرکت انتقال گاز ایران را با مشخصات كلي ذيل به روش عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي ( به روش یکپارچه) با كد فراخوان 2002092036000039 از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي فشرده با ارزيابي كيفي تقاضاي شماره: DP91/1075802019-AS

آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي فشرده با ارزيابي كيفي تقاضاي شماره: DP91/1075802021-AS

شركت انتقال گاز ايران در نظر دارد مناقصه خدمات خودروي استيجاري با راننده ستاد را با مشخصات كلي ذيل را به روش مناقصه عمومي يك مرحله اي و ارزيابي كيفي (همزمان) به شماره كد فراخوان 2002092036000029 و از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت (ستاد) به پيمانكار واجد شرايط واگذار نماييد.

آگهي فراخوان تجدید مناقصه عمومي دو مرحله اي با ارزیابی کیفی فشرده تقاضاي شماره: 1013801039- AS

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي (شماره مناقصه: 87110011)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53152387) (شماره فراخوان درسامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2002091592000033)

آگهي ارزيابي كيفي براي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي نيمه فشرده (شماره مناقصه: 87120047) ، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53151062) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000012)

آگهي ارزيابي كيفي براي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي نيمه فشرده (شماره مناقصه: 87120046)، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53151060) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2002091592000032)

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی 87200235

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی 87200234

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی 87200232

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی 87200230

آگهي فراخوان تجدید مناقصه عمومي دو مرحله اي با ارزیابی کیفی فشرده تقاضاي شماره: 1013801038- AS تامین کامپیوتر پاک

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی شماره مناقصه: 88720021

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي (شماره مناقصه: 87110007)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53150847) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2002091592000029)

آگهي ارزيابي كيفي پيمانكاران (شناسايي پيمانكار) تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي (نيمه فشرده) (شماره مناقصه: 87110013)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53150030) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2002091592000028)

آگهي ارزيابي كيفي پيمانكاران (شناسايي پيمانكار) تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي نيمه فشرده (شماره مناقصه: 87100011)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53150029) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2002091592000027)

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي همزمان (شماره مناقصه: 87120043)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53150028)، (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2002091592000025)

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي همزمان (شماره مناقصه: 87120040)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53150027)، (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2002091592000024)

آگهي ارزيابي كيفي پيمانكاران (شناسايي پيمانكار) مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي (نيمه فشرده) (شماره مناقصه: 87120003)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53149963) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2002091592000026)

شماره مناقصه: س-1402-04 كد فراخوان سامانه ستاد: 2002092036000012

آگهي فراخوان تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي با ارزیابی کیفی فشرده تقاضاي شماره: 1013801034-AS تامین تجهیزات سامانه امنیت اطلاعات SIEM ( تجدید )

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي همزمان (شماره مناقصه: 87120042)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53149558)، (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2002091592000023)

شماره مناقصه : س-1402-03 كد فراخوان سامانه ستاد: 2002092036000011

   

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0