تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: احداث ابنیه دیوار سنگی و اصلاح مسیر خط لوله 16 اینچ علی آباد/ شاهرود را به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.

(شماره مناقصه : 87190001 )، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 3234404 ) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2099092036000004 )

(شماره مناقصه: 87160030)، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 3223864 ) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2099091520000001)

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ 

تقاضاي شماره : DP94/1062898019-AS خريد 10 دستگاه بيل مكانيكي

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ 

تقاضاي شماره : MD99/9840122-SL PARTS FOR GAS COMPRESSOR "SIEMENS"

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ 

تقاضاي شماره : MD99/9747125-EL PARTS FOR GAS COMPRESSOR "SUMY"

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ 

تقاضاي شماره : MD99/9844720-RL PARTS FOR GAS TURBINE "SIEMENS" TYPE SGT 600

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ 

تقاضاي شماره : MD99/4572898014-TL PARTS FOR GAS TURBINE "MOTORSICH"

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ 

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: ایمن سازی خط لوله گاز 30 اینچ در محل تقاطع با رودخانه ماشالک - شهرستان نوشهر را به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ 

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد: ایمن سازی خط لوله 30 اینچ در محل تقاطع با رودخانه صفارود شهرستان رامسر را به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ 

تقاضاي شماره : MD99/9845420-EL PARTS FOR GAS TURBINE "SIEMENS" TYPE SGT 600

شماره آگهی: 87390008 شماره مجوز: 1399.497

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ 

شماره آگهی: 87390007 شماره مجوز: 1399.496

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ 

شماره آگهی: 87390006 شماره مجوز: 1399.495

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ 

شماره فراخوان: 88790003

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ 

شماره فراخوان: 88790002

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ 

شماره فراخوان: 88790001

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ 

شماره آگهی : 87390005 شماره مجوز : 1399.270

شماره آگهی : 87390004 شماره مجوز : 1399.269

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ 

شماره مجوز :1398.7985

آگهی شماره : 87390002 شماره مجوز : 1399.11

شماره آگهی : 87390001 شماره مجوز : 1398.7986

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ 

شماره مجوز :1398.7984

   

گروه دورانV5.6.6.0