پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده (شماره مناقصه: 87100041)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53107024) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت:2000091592000044)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي همزمان (شماره مناقصه: 87100018)، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53106396)، (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000045)

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300091

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای

فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300088

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده (شماره مناقصه: 87100053)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53106470) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000043)

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300090

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای تعمیرات سطح B سه دستگاه کمپرسور گاز Sumy مدل 291GC2-400/67-92M1 (واحد B کاشان و واحد D ندوشن و واحد D کچوئیه) و تعمیرات سطح A یک دستگاه کمپرسور گاز Sumy مدل 322GC2-300/67-92M1 ( واحد D پتاوه 10) شماره آگهی: 87300089

آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي تقاضاي شماره : DP96/4071899046-GL

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی (3572897035)

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی (3572800010)

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی (3572899164)

آگهي تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي و با ارزيابي كيفي همزمان (شماره مناقصه: 87100009 )، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53105792 ) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000042)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده (شماره مناقصه: 87100052)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53105551) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000041)

آگهي تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي و با ارزيابي كيفي همزمان (شماره مناقصه: 87100008)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53104457 ) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000037)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي همزمان (شماره مناقصه: 87100005 )، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53105578 ) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000040 )

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300082

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300086

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300084

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300083

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده (شماره مناقصه: 87100051)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53105419) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000039)

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300081

آگهي ارزيابي كيفي پيمانكاران (شناسايي پيمانكار) مناقصه عمومي يك مرحله اي (شماره مناقصه: 87100016)، (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000038)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53105139)

فراخوان تجدید مناقصه عمومي همراه با ارزیابی کیفی (فشرده ) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300078

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی ساده یک مرحله ای شماره آگهی: 87300077

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی 87200035

   

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0