تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ 

شماره آگهی : 89390013 شماره مجوز : 1399.2235 فروش 12 قلم كالاي اسقاط موجود در منطقه دو عملیات انتقال گاز

(شماره مناقصه : 87190001)، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 11185331) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2099092036000011)

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 

فروش حدود 3083 متر لوله 40 اینچ اسقاط( دپوشده) موجود در منطقه 9عملیات انتقال گاز

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ 

فروش حدود 7400 متر لوله 4 اینچ مستعمل( رو زمینی) موجود در منطقه یک عملیات انتقال گاز

شماره آگهی : 87390012 شماره مجوز : 1399.1714

منطقه 9 عملیات انتقال گاز در نظر دارد ایمن سازی خط لوله 30 اینچ از محل تقاطع با رودخانه مرسه رود را به پیمانکاران ذیصلاح و واجد شرایط واگذار نماید.