پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منطقه 8 عملیات انتقال گاز در نظر دارد تا نسبت به تجدید مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي(همزمان)....

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي - ساده شماره آگهی: 87300045

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300044

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي همزمان (شماره مناقصه: 87100001 )، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53095305) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000024)

فراخوان مناقصه شماره ج – 1400- 07 ( عمومی/ یک مرحله ای ) (87200018)

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده (شماره مناقصه: 87190008)، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53095079) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000023 )

آگهي تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي با ارزيابي فني بازرگاني (شماره مناقصه: 87180045)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53094590) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000022)

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300043 نوبت اول / نوبت دوم

فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300042 نوبت اول / نوبت دوم

مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي

(( آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي )) تقاضاي شماره: 9840122-SL GAS COMPRESSOR. “SIEMENS” P/F

آگهي تجديد مناقصه عمومي دو مرحله اي با ارزيابي فني بازرگاني (شماره مناقصه: 87100044)، (كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53088822) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000020)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي ساده (شماره مناقصه: 87100007 )، ( كد فراخوان در پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات: 53092932 ) (شماره فراخوان در سامانه تداركات الكترونيكي دولت: 2000091592000021 )

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای (87200015)

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی

تاريخ وقوع خبر :
 ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ 

شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد مناقصه تامین اقلام تقاضا را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) برگزار نماید.

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300041

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای آگهی شماره: 87300040

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای آگهی شماره: 87300039

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300038

فراخوان تجديد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300037

آگهي فراخوان تجدید مناقصه عمومي یک مرحله اي تقاضاي شماره: 1572890047-MK P/F: ROLLS ROYCE GAS TURBINE شماره مجوز: 2000092036000017

مناقصه عمومي يك مرحله اي با ارزيابي كيفي

آگهي فراخوان مناقصه عمومي یک مرحله اي تقاضاي شماره: 9810229-EL باتری نیکل کادمیوم 142 آمپر ساعت SAFT NIFE SLM شماره مجوز:20000 920 36 0000 16

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي - ساده شماره آگهی: 87300036

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي - ساده شماره آگهی: 87300035

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده) یک مرحله ای شماره آگهی: 87300033

   

5.7.14.0
گروه دورانV5.7.14.0