; طرح شناسایی شركت های توانمند سیستم های پوششی خارجی
6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0